Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 1.150

Home » Portfolio Items » Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 1.150

auroSTEP plus 1.150Me depozitë të ujit të ngrohtë monovalente dhe rezistencë elektrike

 • Pasqyrë e sheshtë auroTHERM klasike VFK 135  VD,  me serpentinë absorbuese dhe strukturë xhami të sigurtë.
 • Depozitë e ujit të ngrohtë monovalente.
 • Kontrolli i paneleve diellore me sensor të depozitës dhe të pasqyrës.
 • Depozitë dhe pasqyrë e sistemit diellor e mbi dimensionuar.
 • Pompa e paneleve diellore (8,5 metër).
 • Instalimi i pasqyrave në çati të sheshtë.
 • Opsioni i ngrohjes ndërmjet rezistencës elektrike, i kombinuar me kaldajën me gaz VUW, ose me ngrohës elektrik të ujit VED E ekskluziv.
 • Valvul sigurie e sistemit diellor.
 • Sistem shkarkimi pa “drain back’’, pa enë zgjerimi dhe valvul shfryrëse të ajrit.
 • Fluid për sistemin e paneleve diellore.
 • Rezistencë elektrike e integruar 1,8  kW.

 

 

 

 

 

 

 

 

OverviewDownloads
Overview

Depozitë monovalente 150 litra/ pasqyrë vertikale / instalimi në çati të sheshtë

Sistemi auroSTEP plus 1.150 E VF, me pompë 8.5 metra, instalimi i pasqyrave në çati të sheshtë

Përbërësit e sistemit Përshkrimi Nr. Serie    
VEH SN 150/3 i Depozitë diellore monovalente 150 litra, e pajisur me rezistencë diellore 0010010446
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyrat diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
Kompleti i lidhjes hidraulike të një pasqyrë, sensori i pasqyrës 0020143719
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020092558
Skelet për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020137774
Skelet për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020137774
Total:
Aksesorët e kërkuar:                                                                                                Aksesorët e mundshëm:

1.  Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 0020060434 (1x)                                       1.  Tub fleksibël 2 në 1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim

2.  Opsioni a) ose b)                                                                                                    2.  Valvul termostatike, nr. serie 302040

a)  Tabelat për vendosjen e peshave për sigurinë e skeletit,                                       3.  Pompë qarkullimi opsionale për sistemin diellor 12 metra,

nr. serie 0020137768 (2x)                                                                                             nr. serie 002084946

b)  Vida për fiksimin e skeletit, nr .serie 0020146025 (2x)                                         4. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

Legjenda:

 • Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor

diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit

të sistemit 30%, që do të thotë

rrezatimi diellor vjetor 1500 kWh/m2    

Shënim:

Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.

Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës: 8,5 m

Gjatësia maksimale horizontale: 10m

Pjerrësia minimale horizontale: 4%

Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m

Depozitë monovalente 150 litra/pasqyra vertikale/instalimi në çati të pjerrët
Sistemi auroSTEP plus 1.150 E VF, me pompë 8.5 metra, instalimi i pasqyrave në çati të pjerrët

Përbërësit e sistemit Përshkrimi Nr. serie    
VEH SN 150/3 i Depozitë diellore monovalente 150 litra e pajisur me rezistencë 0010010446    
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204    
Kompleti i lidhjes hidraulike të një pasqyrë, sensori i pasqyrës 0020143719    
Shina për montimin e pasqyrave VFK 135 VD në çati të pjerrët 0020059899    
Total:    
Aksesorë të kërkuar                                                                                                          Aksesorët e mundshëm:

1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 0020060434 (1x)                                              1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim

2. Skelet, varet nga lloji i çatisë (1x)                                                                                 2. Valvul termostatike, nr. serie 302040 (1x)

3. Pompë qarkullimi opsionale për sistemin diellor 12 metra , nr. serie 002084946 (1x)

4. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

Legjenda:

(1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit

të sistemit 30%, që do të thotë rrezatimi diellor vjetor 1500  kWh/m2

Shënim:

Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.

Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës: 8,5m

Gjatësia maksimale horizontale: 10m

Pjerrësia minimale horizontale: 4%

Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m