Sisteme të paneleve diellore auroSTEP plus 3.350

Home » Portfolio Items » Sisteme të paneleve diellore auroSTEP plus 3.350

auroSTEP plus 3.350

Me depozitë monovalente të ujit të ngrohtë sanitar të integruar, me rezistencë elektrike

 • Kontroll i integruar me sensor në depozitë dhe në pasqyrë.
 • Kolektor me tri pasqyra auroTHERM  klasike VFK 135  VD  me absorbues, me serpentinë dhe me një strukturë sigurie prej xhami.
 • Depozitë e ujit të ngrohtë sanitar monovalent.
 • Depozitë dhe pasqyrë e Sistemit te paneleve diellore
 • Pompa e paneleve diellore.
 • Ngrohje me rezistencë elektrike të integruar (3,6 kW).
 • Valvul sigurie për panelet diellore.
 • Sistem shkarkimi “drain back” pa enë zgjerimi dhe pa valvul ajërnxjerrëse
 • Ujë i zbutur plus agjent antingrirës.
 • Instalim të pasqyrave diellore në çati të pjerrëta, montim vertikal, ngitur me njëra-tjetrën.

 

 

 

OverviewDownloads
Overview

Depozitë 390 litra  monovalente/ pasqyrë vertikale/ instalim në çati të sheshta

Sistem auroSTEP plus 3.350 EP VF, me rënie presioni 12 m, instalim të pasqyrave në çati të sheshta

Përbërësit e sistemit Përshkrimi Nr. serie    
VEH SN 350/3 iP Depozitë diellore monovalente 390 litra e pajisur me rezistencë 0010010448
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
Komplet aksesorësh hidraulik për të lidhur tri pasqyra, bashkë me sensorë 0020143743
Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati 0020092558
Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati 0020092558
Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati 0020092558
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020137774
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020137774
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020137774
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020137774
Total:

Aksesorë të kërkuar                                                                                                             Aksesorët e mundshëm:

1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827 (1x)                                                        1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim

2. Opsioni a) dhe b)                                                                                                             2. Valvul termostatike, nr. serie 302040

a) Tabelat për vendosjen e peshave për sigurinë e skeletit, nr. serie  0020137768 (4x)     3. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

b) Vida për fiksimin e skeletit, nr. serie 0020146025 (4x)

Legjenda:

 • (1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit të sistemit 30%, që do të thotë rrezatimi diellor vjetor 1500 kWh/m2

Shënim:

 • Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
 • Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës: 12m
 • Gjatësia maksimale horizontale: 10m
 • Pjerrësia minimale horizontale: 4%
 • Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m

 

Depozitë 390 litra monovalente/ pasqyra vertikale/ instalim në çati të pjerrëta

Sistem auroSTEP plus 3.350 EP VT, me rënie presioni 12 m, instalim të pasqyrave në çati të pjerrëta

Përbërësit e sistemit Përshkrimi Nr. serie    
VEH SN 350/3 iP Depozitë diellore monovalente 390 litra e pajisur me rezistencë 0010010448    
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204    
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204    
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204    
Komplet aksesorësh hidraulik për të lidhur tri pasqyra, bashkë me sensorë 0020143743    
Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati 0020059899    
Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati 0020059899    
Udhëzues montimi për instalimin e pasqyrave mbi çati 0020059899    
Total:    

Aksesorë të kërkuar                                                                                                   Aksesorët e mundshëm:

1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827                                                        1. Tub fleksibël 2 në1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim

2. Shina montimi çatie në varësi të tipit të çatisë, me montim të                                 2. Valvul termostatike, nr. serie 302040

kolektorëve njëri pas tjetrit

Legjenda:

 • (1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit të sistemit 30%, që do të thotë rrezatimi diellor vjetor 1500 kWh/m2

Shënim:

 • Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
 • Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës: 12m
 • Gjatësia maksimale horizontale: 10m
 • Pjerrësia minimale horizontale: 4%
 • Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m